Odpady budowlane, remontowe, papa, wełna mineralna, styropian, gruz

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!
Odpady powstające na terenie Państwa zakładu są przez nas zbierane, transportowane a następnie poddawane odzyskowi lub przeka- zywane do unieszkodliwienia.

Spełniając wszelkie wymagania prawne, co wiąże się z posiadaniem przez naszą firmę stosownych decyzji, przejmujemy pełną odpowiedzialność za odpady wytworzone na terenie Państwa zakładu.

Posiadane przez nas decyzje obejmują gamę odpadów dając nam tym samym możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb. Prowadząc naszą dzialalność pomagamy Państwu wywiązywać się z ustawowych obowiązków dotyczących ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadami. Możecie Państwo liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie oraz rzetelną współpracę. Służymy pomocą przy opracowywaniu wniosków niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem naszych usług i nawiązania współpracy!

Azbest - demontaż, usuwanie azbestu Azbest - demontaż azbestu, usuwanie azbestu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.
  • Demontujemy materiały niebezpieczne zawierające azbest z dachów, elewacji oraz wnętrz obiektów.
  • Zabezpieczamy, znakujemy i transportujemy zebrane odpady niebezpieczne do miejsc utylizacji.
Azbest - utylizacja eternitu Nasi pracownicy są odpo- wiednio przeszkoleni, wypo- sażeni we właściwą odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Posiadają wysokie kwalifikacje.


więcej na temat azbestu...

Doradztwo ADR

Doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Zgodnie z przepisami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz umową europejską ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczenia na swój koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych - Doradca ADR.

Oferujemy Państwu usługi Doradcy, który odpowiada w szczególności za:
  • doradzanie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa oraz raportów powypadkowych,
  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych.

więcej na temat obowiązków Doradcy ADR ...
EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 32 150, 32 67 34 133, fax: 32 67 32 150
e-mail:biuro@eko-gwajm.pl http://